Betalingsvoorwaarden

SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 17 9200 Dendermonde
CONTACT info@ac-ovl.be 24/7 052-20.20.20
 Only you can control your future.   - Dr. Seuss -
Betalingsvoorwaarden Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 17. De factuur wordt geacht definitief te zijn aanvaard wanneer de klant meer dan 8 dagen na het ontvangen van een aangetekend schrijven, nalaat deze te protesteren. Bij gebreke aan betaling is de patiënt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verplicht een jaarlijkse verwijlinterest te betalen gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 5 procentpunten. Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen is na ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 12% op het openstaand saldo met een minimum van 40,00 euro. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn zal het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde. Deze wordt gemandateerd voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmaning en inningskosten van 37,00 euro. _____________________________

VACATURES

The issue is not whether you are the best, but if you are better than yesterday.  - Tim Geers -
Wie kan zich aanmelden? - Personen met het brevet Dringende Geneeskundige Hulpverlening Dienst 112. - Personen met een opleiding EHBO of andere die inhoudelijk overeenkomt met het curriculum gesteld in het kwaliteitscharter niet dringend ziekenvervoer. - Beschikken over een rijbewijs B met medische keuring voor bezolgdigd personenvervoer. Jobgerelateerde competenties > De werking van de ziekenwagenuitrusting controleren, storingen identificeren en de verantwoordelijke, de mecanicien informeren > De zorgvrager in de ziekenwagen installeren volgens de medische aanbeveling en hem bijstand verlenen > De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen > De voertuigen en lokalen reinigen, ontsmetten, opruimen en het afval sorteren > Zorgvragers (met spoed) vervoeren naar ziekenhuis, verzorgingstehuis, behandelingscentrum of andere. > Basisonderhoud uitvoeren Persoonsgebonden competenties:                            - Zelfstandig werken                                                   - Flexibel zijn met uren en taken - Sociaal vaardig zijn - Omgaan met stress - Werken in teamverband Wij werven aan: Hulpverleners-ambulanciers - beroepskader   1 vacature: Voltijds Hulpverleners-ambulanciers - vrijwilligerskader Stel uw kandidatuur via link of naar             info@ambulancecentrum.net
SOLLICITEER HIER SOLLICITEER HIER
SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 14 9200 Dendermonde
CONTACT info@ambulancecentrum.net 24/7 052-20.20.20